Tapu Sicili Nedir?

Tapu Sicili görseli Tapu Haber'de.
Tapu Sicili Defteri

Tapu Sicili nedir sorusunun cevabını vermeden önce tapu nedir sorusunun cevabı ile açıklamalara devam etmek konunun anlaşılması açısından fayda sağlayacaktır.

Tapu Nedir?

Bilindiği gibi bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını pafta, ada ve parsel olarak, mahallesini ve sahibini gösteren belgeye “tapu” denir.

Tapu gayrimenkullerin devlet tarafından resmi sahibinin tespitinin belirlenmesi açısından son derece önemlidir.

Gayrimenkul Nedir?

Dilimize Arapçadan geçmiş bir kelime olan ve taşınmaz anlamına gelen gayrimenkul Arapçadaki “nakil” yani “taşımak” sözcüğünden türemiştir.

Eski Türkçedeki kapuk “sağlam” sözcüğünden gelmiş olan tapu, bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgedir.

Tapu Sicili Nedir?

Tapu sicili ise en kısa anlatımı ile; gayrimenkuller üzerinde hak sahibi olan kişilerin, taşınmazın; ada, pafta, parsel numaralarının, yüzölçümünün ve yer aldığı mahalle, il, ilçe, bilgilerinin bulunduğu defter ve belgeler bütünüdür.

Tapu Sicili’nin Hukuki Durumu

Tapu sicili bir taşınmaz üzerinde hak sahipliğini göstermesi açısından son derece önemlidir.

Devlet otoriteleri tarafında hak sahipliğini gösteren belge olan tapu ancak tapu siciline kaydı ile geçerlilik kazanır. Bu nedenle Tapu sicilinde gösterilecek hakların kazanımı, sadece tescil ile gerçekleşir. Bu tescilin gerçekleşebilmesi için ise geçerli bir hukuki sebep bulunmalıdır. 

Tapu Sicilinin Tutulması Zorunluluğu

Türk Medeni Kanununun 1007. Maddesine göre tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.

Devlet, tapu sicilinin yanlış tutulmasından doğan zararı kusuru bulunan görevlilere rücu eder.

Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar ise, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

Tapu Sicili Herkese Açıktır

Türk Medeni Kanununun 1020. Maddesine göre; tapu sicili herkese açıktır ve “İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir.”

Bu nedenle kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez, ifadeleri hukuk kuralı olarak düzenlenmiştir.

Tapu Sicil Müdürlüklerinde Yapılan İşlemler

Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan Akitli ve Akitsiz bazı işelemler yapılabilir.

Akitli ve Akitsiz işlemlerinden başlıcaları şunlardır:

a. Akitsiz (tek taraflı irade beyanı ile):

 • Aile Konutu Şerhi
 • Aile Konutunda Kalma Hakkının Şerhi
 • Ayırma (ifraz) İstemi
 • Bağışlama Vaadinin Şerhi İstemi
 • Bağıştan Rucu Edilerek Taşınmazın
 • Birleştirme (Tevhit) İstemi
 • Cebri SatışIn Tescili İstemi
 • Cins Değişikliği İstemi
 • Düzeltme (Tahsis) İstemi
 • Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sözleşmeleri
 • Finansal Kiralama
 • Geçici Tescil Şerhi
 • Hükmen Dükkân İfrazı İstemi
 • Hükmen Kamulaştırma
 • İntifa Terkini İstemi
 • İpotek Alacağının Temliki
 • İpotek Terkini İstemi
 • İştirakın (elbirliğinin) Bozulması
 • İzale-i Şuyu Satışı Tescil İstemi
 • Kanuni İpoteğin Akitten Sonra Tescili İstemi
 • Kat İlavesi Ve Arsa Payı Değişikliği İstemi
 • Kat İrtifakı İstemi
 • Kat İrtifakı Terkin İstemi
 • Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Sözleşmesi Şerhi
 • Kat Karşılığı İnşaat Şerhi Terkin İstemi
 • Kat Mülkiyeti Kurulması
 • Kat Mülkiyetinden Adi Mülkiyete Dönüş İstemi
 • Kira Şerhi İstemi
 • Kira Şerhi Terkin İstemi
 • Kooperatif Üyelerine Tahsis İstemi
 • Mahkeme Kararının Tescili İstemi
 • Mirasın Taksimi
 • Muhtesatın Devri Ve Terkini
 • Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili
 • Paylı Mülkiyeti Devam Yükümlülüğü
 • Satış Vaadinin Şerhi İstemi
 • Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının İpotekten Sonra Tanınması
 • Sulh Hakimi Veya Noterde Yapılan Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Tescili İstemi
 • Şura İstemi
 • İştia İstemi
 • Vefa İstemi
 • Teferruatın Yazımı İstemi
 • Teknik Hataların (yüzölçümün) düzeltilmesi
 • Ticari İşletme Rehni
 • Unvan Değişikliği İstemi
 • Vasiyetnamenin Tenfizi İstemi
 • Yola Terk İstemi
 • Yoldan İhdas İşlemi
 • Yönetim Planı Eklenmesi (veya Değişikliği) İstemi

b. Akitli (İki veya daha fazla tarafın irade beyanı ile)

 • Bağımsız Bölüm İlavesi
 • Bağış
 • Devre Mülk Hakkı
 • Diğer İrtifak Hakları
 • Geçit Hakkı
 • İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri
 • İntifa Hakkı
 • İpotek
 • Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Sahibine İadesi
 • Kamulaştırma
 • Kat İrtifakı
 • Kat Karşılığı Temlik Akdi
 • Kat Mülkiyeti
 • Kaynak Hakkı
 • Miras Payının Devri
 • Oturma Hakkı
 • Ölünceye Kadar Bakma Akdi
 • Ölünceye Kadar Gelir Sözleşmesi
 • Satış
 • Su, Gaz, Elektrik vb. Mecralar
 • Taksim
 • Taşınmaz Yükü
 • Trampa
 • Üst (İnşaat) Hakkı
 • Ve kanunun öngördüğü diğer işlemler.

Bu işlemler için 492 sayılı Harçlar Kanunu ‘nun (4) sayılı tarifesine göre belirlenen harçlar tahsil edilir.